یادمان محله سیاه درویشان به عنوان قدمگاه میرزا کوچک خان رونمایی شد

تولم نیوز : به گزارش ایرنا، محله سیاه درویشان پس از پیربازار رشت، جزو محدوده شهرستانی…